T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Personel Müdürlüğü

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Personel Müdürlüğü, Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmaktan sorumludur.

Bu kapsamda Personel Müdürlüğünün görevleri;

  • İnsan kaynaklarının amacına uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,
  • Personelin özlük, tahakkuk ve görevlendirme işlemlerini yapmak,
  • Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemektir.