T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Mali İşler Müdürlüğü

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mali İşler ve Finans Müdürlüğü, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için mali ve finans kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaktan sorumludur.

Bu kapsamda Mali İşler Müdürlüğünün görevleri;

  • Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
  • Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistiklerini toplamak ve değerlendirmek,
  • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
  • Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmektir.