2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KESİN KAYITLARI

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından başvuran öğrencilerin yerleştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Programlara yerleşen öğrencilerin kabul mektupları e-posta adreslerine  gönderilmiştir.

Kabul mektubunu  alan öğrencilerin 23-27 Eylül tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt için (şahsen veya noter vekaleti ile yetkilendirilmiş kişi) gelmeleri gerekmektedir. Bu kapsamdaki öğrencilerin gelecek oldukları tarihi e-posta yolu ile geri bildirmeleri önem arz etmektedir.

The placement process of the students who apply from the foreign student quota has been completed. Acceptance letters of the students who were placed in the programs were sent to their e-mail addresses.

The students who have received the acceptance letter are required to come for registration (himself/herself or the person authorized by the notary public) between 23-27 September with the following documents.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER / DOCUMENTS REQUIRED FOR FINAL REGISTRATION

-Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi.

Original, if not applicable, notarized or approved copy (by Turkish Embassy/Consulate General within the home country) of either High School Diploma or High School Exit Document (for newly graduates not having obtained a diploma and notarized).

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı.

Original of the “Certificate of Equivalence” of the High School Diploma obtained from the Ministry of National Education.

Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

Official transcript of the candidate approved by the headship of the high school and notarized or approved copy of the transcript (by Turkish Embassy/Consulate General within the home country).

Üniversite Senatosu tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin aslı.

Original copy of the national or internationa exam score endorsed by the Senate of the University.

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği.

Notarized or approved copy (by Turkish Embassy/Consulate General within the home country) of the passport pages revealing the identity information and validity duration.

Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” belgesi.

“Student Visa” document obtained from Turkish Embassy/Consulate General within the home country.

Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

If applicable,   notarized or approved copy ((by Turkish Embassy/Consulate General within the home country) English/Turkish Language Exam score.

İkamet Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir).

“Residence Permit” (to be submitted to the Directorate of  Student Affairs within one month upon registration).

              – Genel Sağlık Sigortasına ait belge. (İkamet Tezkeresini alabilmek için Genel Sağlık Sigortasının yaptırılması  zorunludur.

                General Health Insurance document. (You are required to have a general health insurance to get a residence permit.)

              – Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

               A bank statement indicating the tuition fee has been deposited into the bank account of THK.

              – 6 adet 4,5×6,0 ebadında güncel fotoğraf.

              6 recent photographs with 4,5×6,0 size.

             – Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence miktarı; bir yıllık öğretim ücreti kadardır).

              The submission of the documents related to financial assets revealing that financial potential of the candidate is enough to pursue his higher education in our country (The amount of financial assurance to be documented is at least one-year tuition fee amount.

           

NOT:Eksik belge ile kesinlikle kayıt yapılmayacaktır

PS:You can not register in our university if you do not have the necessary document.

 

 İngilizce Yeterlik Sınavı

 English Proficiency Test

 23 Eylül 2019   I. AŞAMA İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

30 Eylül Saat 09.30’da Akköprü Kampüsü

(Zübeyde Hanım Mahallesi Elif     Sok. 06070 No:4 İskitler /Altındağ/Ankara)

 

23 September 2019  I. STAGE ENGLISH PROFICIENCY EXAM

30 September at 09:30 Akköprü Campüs

(Zübeyde Hanım Mahallesi Elif Sok. 06070 No 4 İskitler /Altındağ/Ankara)