İZMİR GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI

İHALE İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi envanterindeki Hasanhoca Mahallesi, Mimar Kemalettin Caddesi 1327 Sokak No:2 Konak/İzmir adresinde bulunan binamızın 5’inci katı, 99  m² lik 1 adet işyeri Resmi Gazetenin 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 28.nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası : 2019/2
1-İdarenin
a) Adresi :Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:13 Türkkuşu   Kampüsü Etimesgut/Ankara
b) Telefon ve faks numarası :444 84 58/(0312) 342 84 60
c) Elektronik posta adresi :destekhizmetleri@thk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :THK Üniversitesi envanterindeki Hasanhoca Mahallesi, Mimar Kemalettin Caddesi 1327 Sokak No:2 Konak/İzmir adresinde bulunan binamızın 5’inci katı, 99  m² lik 1 adet işyeri 3 yıl süreli kiralama işi

Meskenin aylık muhammen kira bedeli 1.300,00 TL, 3 yıllık muhammen kira bedeli 46.800,00 TL geçici teminat bedeli ise ihale konusu yerin tahmin edilen 3 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup 1.404,00 TL’dir.

 

3-ihalenin
a) Yapılacağı yer :Hasanhoca Mah. Mimar Kemalettin Cad. 1327 Sok. No:2 Kat 1 Konak/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 26/03/2019 Salı Günü Saat 15:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1) Gerçek kişiler için:

 1. a) Teklif Mektubu
 2. b) Nüfus cüzdan sureti
 3. c) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,
 4. d) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
 5. e) Adli sicil kayıt belgesi

4.2)Tüzelkişiler için:

 1. a) Teklif Mektubu
 2. b) Tüzelkişinin Ticaret Sicil Gazetesi,
 3. c) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
 4. d) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
 5. e) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
 6. f) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
 7. g) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,

5– İhaleye katılamayacak olanlar

5.1- 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 12’nci maddesindeki şartları taşıyanlar

6– İhale dokümanının görülmesi.

6.1-.İhale şartnamesi, THKÜ İzmir havacılık Meslek Yüksekokulu Atatürk Mah. Kızılay Cad. No:15 Selçuk/İZMİR adresinde görülebilir, ihaleye teklif verecek olanlar dokümanı ücretsiz olarak temin edebilirler.

7-Teklifler,  25/03/2019 tarih ve 17:30 saatine kadar THKÜ İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Atatürk Mah. Kızılay Cad. No:15 Selçuk/İZMİR adresine elden teslim edilecektir.

8- Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi dilediğine verip vermemekte serbesttir.