AKARYAKIT ALIM İLANI

İHALE İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi envanterindeki makam ve hizmet araçlarına taşıt tanıma sistemi yolu ile akaryakıt alımı Resmi Gazetenin 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Vakıf Yükseköğretim Kurumları Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası :2019/01
1-İdarenin  
a) Adresi :Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:13 Türkkuşu Kampüsü Etimesgut/Ankara
b) Telefon ve faks numarası :444 84 58-5762/(0312) 342 84 60
c) Elektronik posta adresi :baltinok@thk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :THK Üniversitesi envanterindeki araçlara taşıt tanıma sistemi ile 3 yıl süre ile akaryakıt alım işi
b) Teslim [yeri/yerleri] :Yüklenicinin taşıt tanıma sisteminin bulunduğu Türkiye genelindeki istasyonları
c) Teslim [tarihi/tarihleri] :Malın/işin teslim süresi 3 yıldır. Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle 3 yıl olacaktır.
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:13 Türkkuşu Kampüsü Etimesgut/Ankara Türk Hava Kurumu Üniversitesi İdari Bina 101 no.lu Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati :26/03/2019 – 14:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a)İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler. İstekli T.C. Enerji Piyasası Düzenleme kurumundan verilmiş ve sözleşme süresince geçerli olan istasyonlu lisans belgesi veya istasyonlu lisans belgesi aldığına dair belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerini veya;

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

2) İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini ihale dosyasına koymak zorunludur. Sözleşme süresi içinde bayilik sözleşmesi sona ererse, sona ermeden yeni sözleşmeyi idareye sunacaktır. Ayrıca akaryakıt alımı, araçların depolarına yüklenicinin akaryakıt istasyonundan yapılacağından, isteklilerin Türkiye genelinde akaryakıt istasyonunun bulunduğuna dair belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.

  1. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  1. c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen doküman bedelini THKÜ Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuz.

  1. d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. e) Sabıka kaydı belgesi (Gerçek kişiler için),
  3. f) İhale girecek gerçek kişi veya tüzel kişilerin Vergi ve SSK borcu yoktur yazısı,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

6- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir, ancak ihaleye katılacak olanlar KDV hariç 200 Türk Lirası karşılığı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Mali İşler Müdürlüğü adresinden alacağı makbuz karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilecektir.

7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğüne adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-İstekliler tekliflerini, alınacak olan mal kalem/kalemleri iskonto bedelini belirteceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle pompa satış fiyatı üzerinden yapılacak olan iskonto oranı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9- İsteklilerden herhangi bir geçici teminat bedeli istenmeyecektir.

10- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11- Kurumumuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi dilediğine verip vermemekte sertbesttir.